این سریال از رمانی با عنوان چو ته گونگ هوانگ فی که توسط شیائو شیانگ دونگ ار به رشته تحریر در آمده اقتباس شده است.در طول حکومت سلسله ی وی غربی تعداد زیادی از افراد غیر نظامی به بردگی گرفته شدن داستان این سریال نیز حول محور یکی از این برده ها با نام چو شیائو هستش، ماموری است که در حین عملیات کشته میشود و سپس به گذشته بازمیگردد و شکل یک دختر برده (زانیلیا) در دوره ی سلسله ی (شیا) را میگیرد.