داستان رابطه برادرانه سه انسان را به تصویر میکشد.آنها اسرار گذشته خود را کشف و به دنبال انتقام و عدالت برای کسانی که دوستشان دارند با هم متحد میشوند...