این داستان درباره یک دانش آموز فرقه نیکوکاری ست که علاقه مند به جهان رزمی و دوستدار مردمه ,خوبی بدی در زندگیش تبدیل به یه شمشیر قدرتمند برای رسیدن به خواسته هاش  میشه.