مونگ فو یو، زنی متولد شده از گلبرگ لوتوس الهیه. او از طریق پنج قاره به سوی آسمان ها در جستجوی یک نظم مخفیانه سفر می کند و توطئه ای را که از آسمان می آید، نشان می دهد. در این فرایند، اوعاشق شاهزاده تاج زانگسون ووجی می شود.