جائو یونلان و شن وی ، حافظ صلح بین شیاطین، انسانها و خدایانند.داستان راجبه دوستی بین آنها و اتفاقاتی که در طول زندگیشون رخ میده را به تصویر میکشه..